logo-moskito

E-SHOP

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI
firma handlowa Moskito, spol. z ro
w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym
www.moskito.cz

I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
1.1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWU”) regulują wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Moskito, spol. z oo, z siedzibą Praga 3, Olšanská 55/5, kod pocztowy 13000 ID: 06021956, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, plik 273381, z jednej strony jako sprzedający (zwana dalej jako „sprzedawca”), a z drugiej strony kupujący (zwany dalej „kupującym”) powstałe na podstawie umowy sprzedaży (zwanej dalej „umową zakupu”) zawartej pomiędzy stronami umowy za pośrednictwem sklepu internetowego sklep prowadzony przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.moskito.cz
1.2. (dalej: „strona internetowa”), poprzez interfejs strony internetowej (zwany dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.3. Kupujący oznacza konsumenta lub przedsiębiorcę. Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu zawiera z przedsiębiorcą umowę lub w inny sposób dokonuje z nim transakcji (zwana dalej „kupującym – konsumentem”). Za przedsiębiorcę uważa się osobę, która samodzielnie wykonuje na własny rachunek i na własną odpowiedzialność działalność zarobkową lub podobną, z zamiarem ciągłego wykonywania jej dla osiągnięcia zysku. W rozumieniu ochrony konsumentów za przedsiębiorcę uważa się także osobę zawierającą umowy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną działalnością albo w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, albo osoba działająca w imieniu lub na rzecz przedsiębiorca. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków przedsiębiorcą jest osoba, która zawiera umowę kupna w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zwana dalej „kupującym – przedsiębiorcą”). Jeżeli kupujący poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny, przyjmuje do wiadomości, że obowiązują go zasady określone w niniejszych OW dla przedsiębiorców.

1.4. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy sprzedającym a kupującym powstałe w związku z umową kupna lub na jej podstawie podlegają porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej. Jeżeli kupującym jest konsument, stosunki nieuregulowane niniejszymi OWU regulują Kodeks cywilny oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów”). Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, w stosunkach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
1.5. Postanowienia odbiegające od Ogólnych Warunków Handlowych mogą być negocjowane w umowie kupna zawartej na podstawie indywidualnych negocjacji pomiędzy kupującym a sprzedającym. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed niniejszymi OW.
1.6. Postanowienia niniejszych OW stanowią integralną część każdej umowy kupna. Umowa kupna i OWH są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć wyłącznie w języku czeskim.

1.7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść OWU. Zaktualizowana wersja OW zostanie opublikowana na stronie internetowej sprzedawcy www.moskito.cz
1.8. i jest wiążące dla kupującego w przypadku każdego innego zamówienia towaru złożonego po opublikowaniu zaktualizowanej wersji Ogólnych Warunków.

II. KONTO UŻYTKOWNIKA
2.1. Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do jej interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary za pośrednictwem swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Kupujący może zamówić towar również bez rejestracji bezpośrednio z poziomu interfejsu internetowego sklepu.
2.2. Kupujący podczas rejestracji w serwisie i przy składaniu zamówienia ma obowiązek podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe.
2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego.
2.4. Sprzedawca zakłada, że ​​z konta użytkownika korzysta zawsze wyłącznie kupujący. W przypadku, gdy kupujący zezwoli na korzystanie ze swojego konta użytkownika osobom trzecim, on sam jest związany takim działaniem, chyba że udowodni, że jest inaczej.

2.5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (OWH).
2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub niezbędną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania stron trzecich.
III. ZAWARCIE UMOWY KUPNA
3.1. Wszelka prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Przepisy § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.
3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towaru, jeżeli towar ten ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów podane są łącznie z podatkiem VAT i wszystkimi opłatami z nim związanymi. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji z powodu usterki technicznej na stronie internetowej, w wyniku której nastąpiło nieprawidłowe wyświetlanie stanu magazynowego, ceny towaru, opisu towaru lub innych informacji uniemożliwiających dostawę towaru kupującemu.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.
3.4. W celu zamówienia towaru Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:
a) zamówiony towar (zamówiony towar Kupujący „wkłada” do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu);

b) sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru; I

c) informację o kosztach związanych z dostawą towaru (zwane dalej łącznie „zamówieniem”).
3.5. Kupujący przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego w zamówieniu, mając także na uwadze możliwość wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów, jakie powstały przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku „ZAMÓW”. Dane podane w kolejności są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający potwierdzi kupującemu jego otrzymanie drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”) .

3.6. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
3.7. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego. Równocześnie z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, sprzedający przesyła kupującemu kopię tekstową aktualnej wersji Ogólnych Warunków.
3.8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna, zwłaszcza z osobami, które wcześniej w sposób istotny naruszyły umowę kupna.
3.9. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie przy zawieraniu umowy kupna ze środków porozumiewania się na odległość. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa kupujący sam i koszty te nie odbiegają od kosztów podstawowych wskaźnik.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI – ZAPŁATA CENY ZAKUPU TOWARU I KOSZTÓW JEGO DOSTAWY
4.1. Kupujący może zapłacić sprzedającemu cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna w następujący sposób:
 gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie lub magazynie sprzedającego;

 za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu (w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika);

4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu również koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru. Cena przesyłki podana jest w aktualnym cenniku przesyłek, który stanowi załącznik do Ogólnych Warunków Handlowych i jest publikowany na stronie internetowej Sprzedawcy.
4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego zadatku ani innej podobnej płatności. Nie ma to wpływu na postanowienia art. 4.6 niniejszych OWU odnośnie obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru przed jego wysłaniem do kupującego.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą, jeżeli warunki wydarzenia rabatowego tego nie stanowią.
4.8. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli stanowią to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy dotyczący płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy wystawiany jest kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i przekazywany kupującemu po odbiorze towaru przez kupującego.

V. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW
5.1. Sposób dostawy towaru ustalany jest przez sprzedawcę, chyba że w umowie kupna określono inaczej. W przypadku, gdy umowa przewozu odbywa się na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
5.2. Typowy termin dostawy towaru wynosi trzy (3) dni robocze, jeśli towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej i pięć (5) dni roboczych, jeśli jest dostarczany poza granicami Republiki Czeskiej.
5.3. Jeżeli zgodnie z umową sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odebrać towar w momencie dostawy. Kupujący ma obowiązek potwierdzić odbiór towaru, w tym dokumentów przekazanych wraz z towarem, swoim podpisem na odpowiednim dokumencie dotyczącym odbioru towaru. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w momencie dostawy, sprzedającemu przysługuje zwrot kosztów jego przechowywania oraz kosztów bezużytecznej dostawy towaru. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru nawet po kolejnej próbie jego dostarczenia, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna.
5.4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub inny sposób niż określono w zamówieniu, kupujący obowiązany jest ponieść koszty związane z powtórną dostawą towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

5.5. Kupujący przy odbiorze towaru od przewoźnika ma obowiązek sprawdzić stan opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, kupujący nie ma obowiązku odbioru przesyłki od przewoźnika.
5.6. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego z chwilą odbioru towaru.
VI. PRAWA ZWIĄZANE Z WADLIWYM WYKONANIEM
6.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.2. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że dostarczony towar nie posiada wad tj. że towary zostaną przekazane kupującemu w uzgodnionej ilości, jakości i wyglądzie. Jeżeli towar nie posiada tych cech, jest wadliwy. Za wadę uważa się także wykonanie innej rzeczy oraz braki w dokumentach umożliwiających korzystanie z rzeczy.

6.3. Kupujący – przedsiębiorca uprawniony jest do skorzystania z prawa z tytułu wady, którą towar posiadał w momencie przejścia ryzyka uszkodzenia na kupującego, nawet jeśli ujawni się ona później. Prawo kupującego powstaje także w przypadku wady, która powstała później i została spowodowana przez sprzedającego. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z prawa z tytułu wady powstałej w towarze konsumpcyjnym w terminie dwudziestu czterech (24) miesięcy od dnia jego otrzymania; nie dotyczy to towaru sprzedawanego po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, w przypadku towaru używanego z powodu wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia towaru, jaki miał w chwili jego przejęcia przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
6.4. Jeżeli wada towaru stanowi istotne naruszenie umowy kupna, kupujący ma prawo:
a) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady albo poprzez dostarczenie brakującej rzeczy;
b) usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy;
c) za rozsądną zniżkę od ceny zakupu; Lub
d) odstąpienia od umowy kupna.

Kupujący ma obowiązek poinformować sprzedawcę o wybranym przez siebie prawie już po zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Dokonanego wyboru Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący żądał usunięcia wady, która okazała się nieusuwalna. Jeżeli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub poinformuje kupującego, że wady nie usunie, kupujący może zamiast usunięcia wady żądać rozsądnej obniżki ceny zakupu lub może odstąpić od umowę kupna. Jeżeli kupujący nie wybierze swojego prawa w terminie, przysługują mu takie same prawa, jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy zgodnie z ust. 6.6. OWU
6.5. Jeżeli wada towaru stanowi drobne naruszenie umowy kupna, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu. O ile kupujący nie skorzysta z prawa do zniżki od ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, sprzedający może dostarczyć brakujący element lub usunąć wadę prawną. Inne wady sprzedawca może według własnego uznania usunąć w drodze naprawy rzeczy lub dostarczenia nowej rzeczy; wybór nie może wiązać się z nieuzasadnionymi kosztami dla kupującego. Jeżeli sprzedawca nie usunie wady rzeczy w terminie lub odmówi usunięcia wady, kupujący może żądać rabatu od ceny zakupu albo odstąpić od umowy. Dokonanego wyboru Kupujący nie może zmienić bez zgody Sprzedającego.

6.6. Oprócz odpowiedzialności określonej w ust. 6.2. Zgodnie z OWU, sprzedawca odpowiada wobec kupującego – konsumenta za to, że towar w chwili jego odbioru przez kupującego:
a) ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy ma takie właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub jakich kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie uwiecznionej reklamy poza nimi;
b) nadaje się do celu, w jakim sprzedawca określił jej użycie lub do jakiego zwykle używa się towaru tego rodzaju;
c) jakość lub konstrukcja towaru odpowiada zamówionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub konstrukcja została ustalona według zamówionej próbki lub wzoru;
d) jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze oraz
e) spełnia wymogi przepisów prawa.
Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia odbioru towaru, uważa się, że towar był wadliwy już w chwili odbioru towaru przez kupującego-konsumenta.

6.7. Jeżeli towar nie posiada właściwości określonych w ust. 6.6. OW, kupujący-konsument może żądać dostarczenia także rzeczy nowej bez wad, jeżeli nie jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, jeżeli jednak wada dotyczy tylko części rzeczy, kupujący może żądać jedynie wymiany rzeczy części; jeżeli nie jest to możliwe, kupujący może odstąpić od umowy kupna. Jeżeli jednak ze względu na charakter wady jest to nieproporcjonalne, w szczególności jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący-konsument ma prawo dostarczyć rzecz nową albo wymienić część także w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może z rzeczy prawidłowo korzystać ze względu na powtarzające się występowanie wad po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku kupującemu – konsumentowi przysługuje również prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.
6.8. Jeżeli kupujący-konsument nie odstąpi od umowy sprzedaży albo nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej części lub naprawy, może żądać rozsądnej zniżki. Kupujący-konsument ma prawo do rozsądnej zniżki również wtedy, gdy sprzedawca nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej część lub naprawić rzecz, a także gdy sprzedawca nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub jeżeli środek zaradczy miałby dla kupującego-konsumenta znaczne trudności.
6.9. Sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczeń kupującego-konsumenta z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli kupujący przed zawarciem umowy kupna wiedział, że rzecz ma wadę lub jeżeli kupujący-konsument sam spowodował wadę.

6.10. Prawa z tytułu wadliwego wykonania kupujący realizuje pisemnie w siedzibie sprzedającego. Kupujący, wykonując prawo z tytułu wadliwego wykonania, ma obowiązek dostarczyć sprzedającemu wadliwy towar. Kupujący ma prawo do zwrotu kosztów celowo poniesionych w związku z realizacją prawa z tytułu wadliwego wykonania wobec sprzedającego; jednakże reklamację tę należy zgłosić sprzedającemu w ciągu jednego (1) miesiąca od upływu terminu, w którym wadę należy zgłosić.
6.11. Reklamację, w tym usunięcie wady, należy rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż trzydzieści (30) dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA W CIĄGU CZTERNAstu (14) DNI
7.1. Kupujący-konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami § 1837 Kodeksu cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towaru zmodyfikowanego według woli kupującego-konsumenta, towaru będącego przedmiotem szybkiego zepsucia, a także towary, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami oraz towary w zamkniętych opakowaniach, które kupujący – konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie mogą zostać zwrócone.
7.2. Jeżeli nie jest to przypadek określony w ust. 7.1. Ogólnych Warunków Handlowych lub w innych przypadkach, w których nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z § 1829 Kodeksu Cywilnego w terminie czternastu (14) dni od daty dnia odbioru towaru, a jeżeli na podstawie jednej umowy dostarczonych jest kilka rodzajów towaru lub kilka części, termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru na adres siedziby sprzedawcy.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z ust. 7.2. OWU, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar należy zwrócić sprzedającemu w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy. Kupujący-konsument odpowiada za to, aby towar został zwrócony sprzedającemu w takim stanie, aby jego wartość nie uległa zmniejszeniu na skutek obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne do obchodzenia się z nim ze względu na jego charakter i cechy. Jeżeli kupujący-konsument odstąpi od umowy kupna, ponosi on koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z ust. 7.2. OW, sprzedawca zwróci kupującemu – konsumentowi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż czternaście (14) dni od odstąpienia od umowy, wszystkie otrzymane od kupującego – konsumenta środki pieniężne wraz z kosztami dostawy. Sprzedawca nie ma jednak obowiązku zwrotu otrzymanych środków zanim kupujący-konsument nie przekaże mu (zwróci) towaru lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu. Sprzedawca zwróci środki kupującemu-konsumentowi w taki sam sposób, w jaki otrzymał je od kupującego-konsumenta, lub w inny sposób, jeżeli kupujący-konsument wyrazi na to zgodę i nie spowoduje to poniesienia dodatkowych kosztów.
7.5. Sprzedający ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna do czasu odebrania towaru przez kupującego – konsumenta. W takim przypadku sprzedawca zwróci kupującemu-konsumentowi cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na rachunek wskazany przez kupującego-konsumenta.

VIII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
8.1. Kupujący ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego. Podmiotem pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi. cz.
8.2. Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu towaru.
8.3. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 litera e) Kodeksu Cywilnego.
8.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę gospodarczą zgodnie z ustawą o handlu przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w określonym zakresie nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie oraz inne elementy tworzące interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) podlegają ochronie prawa autorskiego. Kupujący zobowiązuje się nie dokonywać żadnej czynności, która mogłaby pozwolić jemu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów wchodzących w skład interfejsu internetowego sklepu.
8.6. Kupujący korzystając z interfejsu internetowego sklepu nie jest uprawniony do stosowania mechanizmów, oprogramowania ani innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie interfejsu internetowego sklepu. Z interfejsu internetowego sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to praw innych klientów sprzedawcy i jest to zgodne z jego przeznaczeniem.
8.7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Serwis lub w wyniku korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
8.8. Kupujący niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1 Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Coll. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu (zwane dalej „danymi osobowymi”).
9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesyłania kupującemu informacji i komunikatów handlowych. Zgoda na przetwarzanie całości danych osobowych zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana przez kupującego w dowolnym momencie w formie pisemnej, listem wysłanym na adres siedziby sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail sprzedającego info@rosler.cz
9.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podawania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) oraz że ma obowiązek informować sprzedającego o każdej zmianie swoich danych osobowych danych bez zbędnej zwłoki.
9.5 Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu. Poza osobami przewożącymi towar, dane osobowe Sprzedającego nie będą przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.

9.6 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
9.7 Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są prawidłowe i że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.
9.8 W przypadku, gdy kupujący uważa, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9 ust. 5) przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem ochrony życia prywatnego i osobistego kupującego lub z naruszeniem prawa, w szczególności jeśli dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, może:
a) poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienia,
b) żądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego usunięcia powstałego w ten sposób warunku.
9.9 Jeżeli kupujący zażąda informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, sprzedawca ma obowiązek udzielić mu tej informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej zapłaty, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim.

X. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES
10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres e-mail kupującego, a także wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego komunikatów handlowych na adres e-mail kupującego.
10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw plików cookie na jego komputer. W przypadku możliwości dokonania zakupu na stronie internetowej i wypełnienia obowiązków sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez przechowywania tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, albo listownie przesłanym na adres siedziby sprzedającego, albo drogą elektroniczną na adres e-mail sprzedającego info@moskito.cz.

XI. DOSTAWA
11.1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową kupna musi być doręczana drugiej stronie umowy w formie pisemnej lub tekstowej w rozumieniu § 1819 Kodeksu cywilnego, pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem poczty operatora (według wyboru nadawcy). Jest on dostarczany na adres e-mail Kupującego podany w jego koncie użytkownika.
11.2. Wiadomość przekazywana jest drugiej stronie umowy:
 w przypadku doręczenia drogą elektroniczną, z chwilą jej otrzymania na serwerze poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną może zapewnić certyfikat,
 w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez odbiór przesyłki przez adresata,
 w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego, także poprzez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu) odmówi przyjęcia przesyłki,
 w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego po upływie terminu dziesięciu (10) dni od dnia nadania przesyłki i wezwania adresata do odbioru nadanej przesyłki, jeżeli przesyłka została nadana operatora pocztowego, nawet jeżeli adresat nie dowiedział się o wpłacie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony postanawiają, że taki stosunek podlega prawu czeskiemu i podlega jurysdykcji sądów Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa kupującego – konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
12.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie OWU stanie się nieważne lub nieskuteczne lub takie się stanie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie możliwie najbliższe nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień OWU.
12.3. Umowa kupna, łącznie z OW, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
12.4. Załącznik do regulaminu stanowi wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.
12.5. Dane kontaktowe sprzedającego: adres dostawy Olšanská 55/5, kod pocztowy 13000, adres e-mail info@moskito.cz tel. +420 777 971 811.

12.6. Niniejsze OWH obowiązują od dnia 1 sierpnia 2017 r
W Pradze 1 sierpnia 2017 r

Skorzystaj ze zniżki 100 CZK

przy następnym zakupie

Podaj swój adres e-mail, a otrzymasz informacje o ekskluzywnych ofertach, rabatach i wydarzeniach.