logo-moskito

E-SHOP

obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti Moskito, spol. s r.o.,
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese
www.moskito.cz

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Moskito, spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13000 IČ: 06021956, , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273381, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.moskito.cz
1.2. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující – spotřebitel“). Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto VOP se podnikatelem rozumí ten, kdo uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto VOP pro podnikatele.

1.4. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Není-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.
1.5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené na základě individuálního jednání mezi kupujícím a prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito VOP.
1.6. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.7. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Aktualizované znění VOP bude zveřejněno na webových stránkách prodávajícího www.moskito.cz
1.8. a je pro kupujícího závazné pro každou další objednávku zboží učiněnou po zveřejnění aktualizovaného znění VOP.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Prodávající předpokládá, že uživatelský účet užívá vždy pouze kupující. V případě, že kupující umožní užívání svého uživatelského účtu třetím osobám, je z takového jednání zavázán sám, pokud neprokáže opak.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (VOP).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Prodávající si vyhrazuje právo obchod stornovat z důvodu technické závady na webu, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému zobrazení skladových zásob, ceny zboží, popisu zboží či jiné informace, která by bránila dodání zboží kupujícímu.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Současně s písemným potvrzením přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu textové vyhotovení aktuálního znění VOP.
3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY – ÚHRADA KUPNÍ CENY ZBOŽÍ A NÁKLADŮ NA JEHO DODÁNÍ
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 v hotovosti při převzetí zboží v sídle či skladě prodávajícího;

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (v případě doručení zboží prostřednictvím přepravce);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena dopravy je uvedena v aktuálním ceníku dopravy, který tvoří přílohu VOP a je zveřejněn na webových stánkách prodávajícího.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 těchto VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží před jeho odesláním kupujícímu.

4.4. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat v případě, že tak nestanoví podmínky slevové akce.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá jej kupujícímu při převzetí zboží kupujícím.

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí tři (3) pracovní dny, je-li zboží dodáváno v rámci České republiky a pět (5) pracovních dnů, je-li dodáváno mimo Českou republiku.
5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Převzetí zboží včetně dokladů předávaných spolu se zbožím je kupující povinen potvrdit svým podpisem na příslušném dokumentu o převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, má prodávající nárok vůči kupujícímu na úhradu nákladů na jeho uskladnění a nákladů na marné dodání zboží. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opětovném pokusu o jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.6. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží.
VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že dodané zboží nemá vady, tj. že zboží je předáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li zboží tyto vlastnosti, je vadné. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech pro užívání věci.

6.3. Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí; toto se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Představuje-li vada zboží podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle odst. 6.6. VOP.
6.5. Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.6. Nad rámec odpovědnosti uvedené v odst. 6.2. VOP odpovídá prodávající kupujícímu – spotřebiteli za to, že zboží v době, kdy jej kupující převzal:
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí kupujícím – spotřebitelem.

6.7. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 6.6. VOP, může kupující – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit.
6.8. Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.9. Prodávající není povinen nároku kupujícího – spotřebitele z vadného plnění vyhovět, pokud kupující před uzavřením kupní smlouvy věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující – spotřebitel vadu sám způsobil.

6.10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující písemně v sídle prodávajícího. Spolu s uplatněním práva z vadného plnění je kupující povinen dodat prodávajícímu vadné zboží. Kupující má vůči prodávajícímu nárok na vynaložení nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění; tento nárok je však povinen u prodávajícího uplatnit do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
6.11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM VE LHŮTĚ ČTRNÁCTI (14) DNŮ
7.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího – spotřebitele, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, a zboží v uzavřeném obalu, které kupující – spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.
7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 7.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je-li na základě jedné smlouvy dodáváno několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 7.2. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od smlouvy. Kupující – spotřebitel odpovídá za to, že zboží bude vráceno prodávajícímu v takovém stavu, že jeho hodnota nebude snížena v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 7.2. VOP vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího – spotřebitele. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá (vrátí) nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od kupujícího – spotřebitele přijal, případně jiným způsobem souhlasí-li s tím kupující – spotřebitel a nevzniknou-li mu tím další náklady.
7.5. Do doby převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím – spotřebitelem.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz.
8.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
8.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv písemně odvolat, a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího, nebo elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího info@rosler.cz
9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího, nebo elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího info@moskito.cz.

XI. DORUČOVÁNÍ
11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
11.2. Zpráva je doručena druhé smluvní straně:
 v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem a podléhá jurisdikci soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP.
12.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Olšanská 55/5, PSČ 13000, adresa elektronické pošty info@moskito.cz telefon +420 777 971 811.

12.6. Tyto VOP jsou účinné od 1.8.2017
V Praze dne 1.8.2017

Získejte slevu 100 Kč

na váš další nákup

Zadejte Váš e-mail a budete dostávat informace o exkluzivních nabídkách, slevách a akcích.