logo-moskito

E-SHOP

obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti Moskito, spol. s ro,
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.moskito.cz

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Moskito, spol. s ro, so sídlom Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13000 IČO: 06021956, , zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273381, ako predávajúcim na jednej strane (ďalej len „predávajúci“) a kup na strane druhej (ďalej len „kupujúci“) vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatváranej medzi zmluvnými stranami prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.moskito.cz
1.2. (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.3. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“). Za podnikateľa je považovaný ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Na účely ochrany spotrebiteľa sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Pre účely týchto VOP sa podnikateľom rozumie ten, kto uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci – podnikateľ“). Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto VOP pre podnikateľov.

1.4. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúci spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP občianskym zákonníkom.
1.5. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve uzavretej na základe individuálneho jednania medzi kupujúcim a predávajúcim. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred týmito VOP.
1.6. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

1.7. Znenie VOP môže predávajúci meniť či dopĺňať. Aktualizované znenie VOP bude zverejnené na webových stránkach predávajúceho www.moskito.cz
1.8. a je pre kupujúceho záväzné pre každú ďalšiu objednávku tovaru urobenú po zverejnení aktualizovaného znenia VOP.

II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do svojho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
2.4. Predávajúci predpokladá, že užívateľský účet používa vždy iba kupujúci. V prípade, že kupujúci umožní užívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám, je z takéhoto konania zaviazaný sám, pokiaľ nepreukáže opak.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (VOP).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo obchod stornovať z dôvodu technickej závady na webe, v dôsledku ktorej došlo k nesprávnemu zobrazeniu skladových zásob, ceny tovaru, popisu tovaru či inej informácie, ktorá by bránila dodaniu tovaru kupujúcemu.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
a) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);

b) spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru; a

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Súčasne s písomným potvrdením prijatia objednávky predávajúci zašle kupujúcemu textové vyhotovenie aktuálneho znenia VOP.
3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu.
3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY – ÚHRADA KÚPNE CENY TOVARU A NÁKLADOV NA JEHO DODANIE
4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle alebo sklade predávajúceho;

 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke (v prípade doručenia tovaru prostredníctvom prepravcu);

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Cena dopravy je uvedená v aktuálnom cenníku dopravy, ktorý tvorí prílohu VOP a je zverejnený na webových stránkach predávajúceho.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 týchto VOP ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru pred jeho odoslaním kupujúcemu.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať v prípade, že tak nestanovia podmienky zľavovej akcie.
4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a odovzdá ho kupujúcemu pri prevzatí tovaru kupujúcim.

V. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
5.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
5.2. Zvyčajná lehota na dodanie tovaru je tri (3) pracovné dni, ak je tovar dodávaný v rámci Slovenskej republiky a päť (5) pracovných dní, ak sa dodáva mimo Slovenskej republiky.
5.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Prevzatie tovaru vrátane dokladov odovzdávaných spolu s tovarom je kupujúci povinný potvrdiť svojím podpisom na príslušnom dokumente o prevzatí tovaru. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, má predávajúci nárok voči kupujúcemu na úhradu nákladov na jeho uskladnenie a nákladov na márne dodanie tovaru. Ak neprevezme kupujúci tovar ani pri opätovnom pokuse o jeho dodanie, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
5.4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
5.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru.
VI. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že dodaný tovar nemá vady, tj. že tovar je odovzdaný kupujúcemu v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak tovar nemá tieto vlastnosti, je chybný. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch na užívanie veci.

6.3. Kupujúci – podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorú mal tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj vada neskôr vzniknutá, ktorú predávajúci spôsobil. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia; toto sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva. z povahy tovaru.
6.4. Ak vada tovaru predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy, má kupujúci právo:
a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
b) na odstránenie vady opravou veci;
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
d) odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho zmeniť; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy podľa ods. 6.6. VOP.
6.5. Ak vada tovaru predstavuje nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

6.6. Nad rámec zodpovednosti uvedenej v ods. 6.2. VOP zodpovedá predávajúci kupujúcemu – spotrebiteľovi za to, že tovar v čase, keď ho kupujúci prevzal:
a) má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej;
b) sa hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
d) je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí kupujúcim – spotrebiteľom.

6.7. Ak tovar nemá vlastnosti stanovené v ods. 6.6. VOP, môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä, ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci – spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vád po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci – spotrebiteľ aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.8. Ak neodstúpi kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu – spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
6.9. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho – spotrebiteľa z vadného plnenia vyhovieť, pokiaľ kupujúci pred uzavretím kúpnej zmluvy vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ vadu sám spôsobil.

6.10. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci písomne ​​v sídle predávajúceho. Spolu s uplatnením práva z chybného plnenia je kupujúci povinný dodať predávajúcemu chybný tovar. Kupujúci má voči predávajúcemu nárok na vynaloženie nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práva z vadného plnenia; tento nárok je však povinný u predávajúceho uplatniť do jedného (1) mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu.
6.11. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

VII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY SPOTREBITEĽOM V LEHOTE ŠTRNÁSTI (14) DNŮ
7.1. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho – spotrebiteľa, tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, a tovar v uzavretom obale, ktorý kupujúci – spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
7.2. Ak nejde o prípad uvedený v ods. 7.1. VOP či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci – spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je na základe jednej zmluvy dodávaných niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie lehota na odstúpenie od zmluvy odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, a to na adresu sídla predávajúceho.

7.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 7.2. VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá za to, že tovar bude vrátený predávajúcemu v takom stave, že jeho hodnota nebude znížená v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

7.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 7.2. VOP vráti predávajúci kupujúcemu – spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie prijaté od kupujúceho – spotrebiteľa. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu kupujúci – spotrebiteľ tovar odovzdá (vráti) alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Predávajúci vráti kupujúcemu – spotrebiteľovi peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho – spotrebiteľa prijal, prípadne iným spôsobom ak s tým súhlasí kupujúci – spotrebiteľ a ak mu nevzniknú ďalšie náklady.
7.5. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu – spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim – spotrebiteľom.

VIII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1. Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
8.2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu podnikania podľa živnostenského zákona vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
8.6. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
8.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
8.8. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne ​​odvolať, a to buď listom zaslaným na adresu sídla predávajúceho, alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho info@rosler.cz
9.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
9.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
9.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s vzhľadom na účel ich spracovania, môže:
a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
9.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

X. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať, a to buď listom zaslaným na adresu sídla predávajúceho alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho info@moskito.cz.

XI. DORUČOVANIE
11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne ​​alebo v textovej podobe v zmysle ustanovenia § 1819 Občianskeho zákonníka, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.
11.2. Správa je doručená druhej zmluvnej strane:
 v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
 v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
 v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že takýto vzťah sa riadi českým právom a podlieha jurisdikcii súdov Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho – spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.2. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP.
12.3. Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Olšanská 55/5, PSČ 13000, adresa elektronickej pošty info@moskito.cz telefón +420 777 971 811.

12.6. Tieto VOP sú účinné od 1.8.2017
V Prahe dňa 1.8.2017

Získajte zľavu 100 Kč

na váš ďalší nákup

Zadajte Váš e-mail a budete dostávať informácie o exkluzívnych ponukách, zľavách a akciách.

od 21.5. - do 24.5.2024
KAMENNÁ PRODEJNA UZAVŘENA